AlgemeneVoorwaardenvoor Thuisfitness.eu.
Thuisfitness.eu is een onderdeel van HOTmedia Ltd.
Versiegeldigvanafjuli 2014

1. Algemeen

1.1 Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingop elk aanbod vanHOTmedia (vanaf nu “Ondernemer”) en op iedere tussenHOTmedia en consument tot stand gekomen overeenkomst.Devoorwaardenzijnvooreeniedertoegankelijkenopgenomenopdeinternetsitevanaangeboden producten.Opverzoekzendenwijueenschriftelijkexemplaar.

1.2 Doorhetplaatsenvaneenbestellinggeeftutekennendatumetdeleverings-enbetalingsvoorwaardenakkoordgaat.HOTmediabehoudtzichhetrechtvoorhaarleverings-en/ofbetalingsvoorwaardennahetverstrijkenvandelooptijdtewijzigen.

1.3 TenzijschriftelijkandersisovereengekomenwordendealgemeneofspecifiekevoorwaardenofbedingenvanderdennietdoorHOTmedia erkend.

1.4 HOTmediagarandeertdathetgeleverdeproductbeantwoordtaandeovereenkomstenvoldoetaandeinhetaanbodvermeldespecificaties.

2. Prijzen

2.1 Prijzenwordenbinnendelooptijdvandeaanbiedingnietverhoogd,tenzijwettelijkemaatregelenditnoodzakelijkmaken.

2.2 Alleprijzenopdesitezijnondervoorbehoudvandruk-enzetfouten.Voordegevolgenvandruk-enzetfoutenwordtgeenaansprakelijkheidaanvaard.

2.3 AlleprijzenopdesitezijninEuro'senexclusief 21%BTW.

3. Zichttermijn

3.1 Indienersprakeisvaneenconsumentenkoop,overeenkomstigdeWetverkopenopAfstand(artikel7:5BW),heeftdeafnemerhetrecht(eendeelvan)degeleverdegoederenbinneneenperiodevan 14 werkdagenzonderopgavevanredenteannuleren.Dezetermijnbegintophetmomentdathet abonnement is afgenomen. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot opzegging, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aanvraag schriftelijk of per e-mail melding te maken bij HOTmedia.Indiendeafnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na aanvraag niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan ishet maandelijks abonnementeenfeit.

4. Gegevensbeheer

4.1 Indienueenbestellingplaatstbij de Ondernemer,danwordenuwgegevensopgenomeninhetklantenbestandvande Ondernemer.De OndernemerhoudtzichaandeWetPersoonsregistratiesenzaluwgegevensnietverstrekkenaanderden.ZieonzePrivacyPolicy.

4.2 De Ondernemerrespecteertdeprivacyvandegebruikersvandeinternetsiteendraagtzorgvooreenvertrouwelijkebehandelingvanuwpersoonlijkegegevens.

4.3 De Ondernemermaaktinsommigegevallengebruikvaneenmailinglijst.Elkemailingbevatinstructiesomuzelfvandezelijstteverwijderen.

5. Garantie en conformiteit

5.1 De
Ondernemerstaatervoorindatdeproductenen/ofdienstenvoldoenaandeovereenkomst,deinhetaanbodvermeldespecificaties,aanderedelijkeeisenvandeugdelijkheiden/ofbruikbaarheidendeopdedatumvandetotstandkomingvandeovereenkomstbestaandewettelijkebepalingenen/ofoverheidsvoorschriften.

5.2 Een
doordeOndernemer,fabrikantofimporteuralsgarantieaangebodenregelingdoetnietsafaanderechtenenvorderingendiedeconsumentterzakevaneentekortkomingindenakomingvandeverplichtingenvandeondernemerjegensdeondernemerkandoengeldenopgrondvandeweten/ofdeovereenkomstopafstand.

5.5 de
Ondernemerisnietaansprakelijkvoorschadeveroorzaaktdooropzetofdaarmeegelijktestellenbewusteroekeloosheidvanniet-leidinggevendpersoneel.

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingenzijnvrijblijvend,tenzijandersindeaanbiedingisvermeld.

6.2 Bijaanvaardingvaneenvrijblijvendeaanbiedingdoorkoper,behoudtde Ondernemerzichhetrechtvoordeaanbiedingbinnendetermijnvan3werkdagennaontvangstvandieaanvaardingteherroepenofdaarvanaftewijken.

6.3 Mondelingetoezeggingenverbindende Ondernemerslechtsnadatdezeuitdrukkelijkenschriftelijkzijnbevestigd.

6.4 Aanbiedingenvande Ondernemergeldennietautomatischookvoornabestellingen.

6.5 de
Ondernemerkannietaanhaaraanbiedingwordengehoudenindiendeafnemerhadbehorentebegrijpendatdeaanbieding,danweleenonderdeeldaarvan,eenkennelijkevergissingofverschrijvingbevatte.

6.6 Aanvullingen,wijzigingenen/ofnadereafsprakenzijnslechtsvankracht,indienschriftelijkovereengekomen.

7. Overeenkomst

7.1 Eenovereenkomsttussende Ondernemereneenklantkomttotstandnadateenbestellingopdrachtdoorde Ondernemerophaalbaarheidisbeoordeeld.

7.2 de Ondernemerbehoudtzichhetrechtvooromzonderopgavevanredenenbestellingenofopdrachtennietteaccepteren.

8. Duur van abonnement

8.1. Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna behoudens opzegging automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.

8.2. De vervolgtermijn is telkens maximaal een maand. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze klantenservice.

9. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

9.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand te geschieden en op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

9.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zal een incassobureau worden ingeschakeld.

10. Opzegging van het abonnement

Om een abonnement te beëindigen, dient dit door de abonnee minimaal voor de eerstvolgende abonnementsperiode (een maand) kenbaar te zijn gemaakt. Dit kan via e-mail. Als de abonnee halverwege de maand de opzegging kenbaar maakt, zal de opzegging per eerstvolgende maand ingaan. De maand waarin de opzegging kenbaar werd gemaakt, moet nog wel worden betaald. Tevens heeft de abonnee een proefperiode van 14 dagen. Als de abonnee niet akkoord gaat met de abonnementsperiode van een maand, zal de abonnee binnen de eerste 14 dagen proeftijd per e-mail dit kenbaar moeten maken. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij onze klantenservice worden opgevraagd.

11. Afbeeldingenenspecificaties

11.1 Alleafbeeldingen;foto’s,tekeningenetc.;o.a.gegevensbetreffendegewichten,afmetingen,kleuren,afbeeldingenvanetiketten,etc.opdeinternetsitevande Ondernemergeldenslechtsbijbenadering,zijnindicatiefenkunnengeenaanleidingzijntotschadevergoedingofontbindingvandeovereenkomst.

12. Overmacht

12.1 De Ondernemerisnietaansprakelijk,indienenvoorzoverhaarverbintenissennietkunnenworden nagekomentengevolgevanovermacht.

12.2 Onderovermachtwordtverstaanelkevreemdeoorzaak,alsmedeelkeomstandigheid,welkeinredelijkheidniet voorhaarrisicobehoorttekomen.Vertragingbijofwanprestatiedooronzetoeleveranciers,storingeninhet Internet,storingenindeelektriciteit,storingenine-mailverkeerenstoringenofwijzigingenindoorderdengeleverdetechnologie,vervoersmoeilijkheden,werkstakingen,overheidsmaatregelenalsmedevanhulppersonen,ziektevanpersoneel,gebrekeninhulp-oftransportmiddelengeldenuitdrukkelijkalsovermacht.

12.3 De Ondernemerbehoudtzichinhetgevalvanovermachthetrechtvoorhaarverplichtingenopteschortenenis tevensgerechtigddeovereenkomstgeheelofgedeeltelijkteontbinden,danweltevorderendatdeinhoudvande overeenkomstzodanigwordtgewijzigddatuitvoeringmogelijkblijft.Ingeengevalisde Ondernemergehouden enigeboeteofschadevergoedingtebetalen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 HOTmedia is uitsluitend aansprakelijk voor de door de abonnee geleden schade indien deze schade aan HOTmedia is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van HOTmedia komt. HOTmedia is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van abonnee van enig door HOTmedia geleverd artikel, tenzij HOTmedia aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

13.2 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat HOTmedia aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen HOTmedia en abonnee.

13.3 De abonnement voorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk en zetfouten.

14. Overige bepalingen

14.1O pdeze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederland recht van toepassing.

14.2 Vangeschillen,voortvloeiendeuiteenovereenkomsttussende Ondernemerenkoper,welkenietinonderling overlegkunnenwordenopgelost,neemtdebevoegderechterbinnenhetarrondissementMidden-Nederland kennis,tenzijde Ondernemererdevoorkeuraangeefthetverschilaandebevoegderechtervandewoonplaatsvandekoperteonderwerpen,enmetuitzonderingvandiegeschillendiebehorentotdecompetentievandekantonrechter.